13 of 102 photos

V8F21 Birks of Aberfeldy, Perthshire, Scotland, UK