11 of 102 photos

V8F29 Birks of Aberfeldy, Perthshire, Scotland, UK