14 of 102 photos

V8F16 Sitka Spruce, Perthshire, Scotland, UK